Функції організації

Відповідно до Статуту, затвердженого установчими зборами (протокол №1 від 30 серпня 2001р. із змінами та доповненнями, відповідно рішення  Правління (протокол №10 від 23.05.2003р.))

Об’єднання "Оберіг" за основним видом діяльності представляє та захищає різноманітні права і законні інтереси своїх членів, інших діячів культури, мистецтва та науки, управляє на колективній основі майновими правами авторів та інших осіб, які мають авторське право і (або)  суміжні права на основі одержаних від них повноважень, а також, у випадку відсутності таких повноважень та отриманої від держави правомочності, згідно закону, а саме:

- у випадках, передбачених законом, здійснює збір, розподіл та виплату винагороди між суб’єктами авторського права і суміжних прав на підставі дозволів;

- здійснює збір, розподіл та виплату винагороди, яка, відповідно до закону, належить суб’єктам авторського права і (або) суміжних прав без видачі дозволів; у тому числі при відтворенні звукозаписів і відеозаписів творів, а також аудіовізуальних творів у особистих цілях та при використанні фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою;

- здійснює розрахунки з авторами, іншими суб’єктами авторського права і (або) суміжних прав - нерезидентами України, у тому числі з неурядовими та іншими організаціями за угодами про взаємне представництво інтересів;

- здійснює правомірне депонування на безоплатній основі рукописів  творів,  інших носіїв творів та зафіксованих виконань на матеріальному носії, у тому числі на машинописному носії, яке відкрите для доступу будь-якої зацікавленої особи, і надає можливість використання за договором  примірника твору і (або) зафіксованого виконання будь-якою особою, що звернеться до ОБ`ЄДНАННЯ.

- реєструє як суб’єктів, так і об`єкти охорони авторського права і (або) суміжних прав;

- вживає необхідних заходів щодо запобігання порушенню, а також відновлення порушених прав авторів, інших суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі подає позов до суду або господарського, третейського судів про поновлення порушених прав;

- здійснює експертизи (експертно-аналітичні дослідження) щодо виявлення авторського права і (або) суміжних прав, плагіату тощо;

- надає на договірній основі правову допомогу щодо захисту авторського права і (або) суміжних прав;

- розробляє і в установленому порядку вносить пропозиції щодо розширення міжнародного співробітництва у сфері охорони авторського права і суміжних прав;

- здійснює будь-які юридичні та суспільні дії, необхідні для охорони авторського права і суміжних прав;

- здійснює інші функції, що випливають з повноважень, отриманих від суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав, закону або з факту участі України у міжнародних угодах про охорону авторського права і суміжних прав.